News Ticker

เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ

การปล่อยสินเชื่อ

การเลือกซื้อบ้านเมื่อผู้กู้ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การพิจารณาจำนวนเงินที่ต้องการ การเลือกสถาบันการเงิน และการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อเตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อ เมื่อเลือกสถาบันการเงินและเลือกรูปแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยได้แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เราเลือกว่ามีหลักปฏิบัติอย่างไร

เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

1.ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน เป็นค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินจะมีการคิดค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งแต่ละสถาบันจะคิดไม่เท่ากัน เช่น 2,500-5,000 บาท หรือตามเงื่อนไขของธนาคารซึ่งแต่ละธนาคารจะคิดไม่เท่ากัน และต้องชำระ ณ วันประเมินหรือวันที่ยื่นกู้

2.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะคิดค่าธรรมการยื่นกู้ ซึ่งอาจชื่อแตกต่างกันไป เช่นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ตั้งแต่ร้อยละ 0.1-1.0 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมนี้

3.ค่าธรรมเนียมจดจำนองกับกรมที่ดิน ในการขอสินเชื่อหลังจากได้รับเงินกู้แล้วจะต้องจดทะเบียนจำนองกับกรมที่ดิน ซึ่งผู้กู้มีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ตามกฎหมาย

4.ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด หรือเรียกอีกอย่างคือค่าปรับกรณีชำระหมดก่อน 3 ปี ของการกู้ เพื่อปิดบัญชีและไถ่ถอนจำนอง ธนาคารแต่ละแห่งจะคิดมากน้อยแตกต่างกัน เช่น ร้อยละ 1.5-3 ของวงเงินกู้

5.วงเงินกู้โดยทั่วไป สถาบันการเงินจะให้กู้ประมาณร้อยละ 80 ของราคาประเมินยกเว้นบางกรณี เช่น สถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการจัดสรร การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยบางประเภท อย่างเช่น เงินกู้สวัสดิการแก่พนักงาน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาให้กู้สูงถึงร้อยละ 90-100

6.ระยะเวลาในการกู้เงิน สถาบันการเงินมักจะกำหนดระยะเวลาการกู้ได้นานประมาณ 15-20 ปี ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์และสถาบันการเงินบางส่วน ให้กู้ได้นานถึง 30 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ระยะเวลาในการกู้รวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ตัวอย่างเช่น ผู้กู้อายุ 60 ปีจะกู้ได้สูงสุดได้ไม่เกิน 10 ปี

7.การชำระเงินงวดโดยปกติทั่วไป เงินงวดชำระหนี้กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ เงินกู้จะหมดเมื่อครบสัญญา

8.การตัดต้นเงินและการตัดดอกเบี้ยเงินงวด เงินงวดที่ผู้กู้ชำระรายเดือน จะประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้และต้นเงิน เงินงวดในปีแรกๆที่ผ่อนชำระหนี้จะเป็นการชำระดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ตัดต้นเงินเพียงเล็กน้อย แต่ในปีหลังต้นเงินจะถูกตัดมากขึ้น ทำให้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนลดลงจนกระทั้งเป็นศูนย์ในปีสุดท้ายของสัญญา

เมื่อผู้กู้ศึกษาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการยื่นขอสินเชื่อบ้านก็คือ การจัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน ซึ่งสถาบันการเงินจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts