News Ticker

ประโยชน์ของการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

“สิทธิเก็บกิน” เป็นส่วนประกอบสำคัญของอสังหาริมทรัพย์ และยังเป็นสิทธิทางกฎหมายประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หากมีการนำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

สิทธิเก็บกิน คืออะไร

นิยามของคำว่า “สิทธิทำกิน” ตามหลักกฎหมายไทย หมายถึงสิทธิบุคคลที่มีสิทธิถือครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น โดยจะเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ได้

ดังนั้น เมื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้กับใครแล้ว ก็จะมีผลทำให้สิทธิทุกอย่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะสิทธิในการนำไปใช้ประโยชน์และสิทธินำไปปล่อยเช่าถูกโอนไปยังผู้ถือสิทธิเก็บกิน ยกเว้นเพียงสิทธิที่จะจำหน่ายเพียงอย่างเดียวที่ยังคงอยู่กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ของการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

ด้วยเหตุที่สิทธิเก็บกินให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมด และในแง่มุมจากสิทธิเก็บกินภายใต้หลักกฎหมาย อาทิเช่น

1. ใช้เป็นเงื่อนไขในการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้อื่น ในกรณีที่พ่อแม่ต้องการโอนที่ดินให้แก่ลูกในระหว่างยังมีชีวิตอยู่ แต่เกรงว่าลูกจะนำไปขายหรือไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือใช้วิธีโอนทรัพย์สินเป็นชื่อลูกและจดทะเบียนเพื่อก่อให้เกิดสิทธิเก็บกินแก่พ่อแม่ผู้โอน

2. ใช้แทนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคนต่างด้าว ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์จดสิทธิเก็บกินให้กับคนต่างด้าวแทนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินมีกำหนดตลอดชีวิตให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือสิทธิเก็บกินได้

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ในการเสียภาษีไปให้ผู้อื่น เป็นเทคนิคการวางแผนเสียภาษีชนิดหนึ่งในการกระจายรายได้เพื่อการเสียภาษีไปยังบุคคลอื่นๆที่เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า เช่น มีรายได้จากการให้เช่าบ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้มีภาระในการเสียภาษีสูงมาก อาจกระจายรายได้ไปให้ผู้อื่นหรือบุตรหลานโดยการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

4. ใช้เลี่ยงข้อจำกัดการโอนเอกสารสิทธิที่ดิน กรณีที่รัฐให้ราษฎรยากจนใช้ทำประโยชน์ซึ่งจะมีข้อจำกำหนดกฎหมายที่ดินในการห้ามโอนภายใน 10 ปี การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเป็นทางเลือกในการเลี่ยงกฎหมาย โดยจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแทนในระหว่างมีข้อกำหนดห้ามโอน

สำหรับการสิ้นสุดสิทธิเก็บกิน กฎหมายระบุไว้ว่าสิทธิเก็บกินจะสิ้นสุดไปในทางใดทางหนึ่ง ได้แก่การตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน หรือในกรณีที่ทรัพย์สินอันเป็นฐานรองรับสิทธิเก็บกินนั้นสลายไปโดยไม่มีทรัพย์อื่นมาแทน หรือเมื่อผู้ทรงสิทธิเก็บกินนั้นเสียชีวิต

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts