News Ticker

กฎหมายน่ารู้ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากการทำนิติกรรมต่างๆต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ การเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยเอื้อประโยชน์และป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนได้

กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การเรียนรู้หลักกฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปเพราะนอกจากต้องรู้ตัวบทกฎหมายแล้ว ยังต้องตีความตามหลักกฎหมายให้เป็นที่เข้าใจอีกด้วย สำหรับนักลงทุนอาจเรียนรู้เพียงประเด็นสำคัญของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงพอเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมบ้าง ก็ถือว่าเพียงพอที่จะรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนไว้ได้

ประเด็นกฎหมายที่น่ารู้

1. อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น หรือหมายรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น

2. อสังหาริมทรัพย์จะต้องมีเจ้าของเสมอ โดยทั่วไปอสังหาริมทรัพย์ในราชอาณาจักรประเภทที่ดินทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์รัฐ ซึ่งรัฐได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าถือครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้

3. การทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จำนอง โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำนิติกรรมต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นการทำนิติกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ

4. กรรมสิทธิ์ คือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

5. สิทธิครอบครอง คือสิทธิที่ยึดถือครอบครองทรัพย์สินไว้เพื่อตน เช่น ผู้เช่า บ้านย่อมมีสิทธิครอบครองในบ้าน ส่วนกรรมสิทธิ์นั้นอยู่ที่เจ้าของบ้าน

6. ภาวะจำยอม คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องรับภาระบางอย่างอันกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างซึ่งตนควรจะมีสิทธินั้นอยู่แต่ต้องงดเว้นไป

7. สิทธิอาศัย คือสิทธิที่จะอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน

8. สิทธิเก็บกิน คือสิทธิที่จะเข้าครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยจะเสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ได้

9. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆจากทรัพย์สินนั้น หรือได้ใช้ตลอดจนถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้นตามที่ระบุไว้

10.จำนอง คือการนำอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้

ประเด็นกฎหมายน่ารู้ทั้ง 10 ข้อเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสิ้น เมื่อนักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายในประเด็นต่างๆอย่างเข้าใจก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจและยังป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักกฎหมายได้ด้วย

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts