News Ticker

นักลงทุนมืออาชีพ ต้องรอบรู้และเข้าถึงราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน

การลงทุนในบ้านและที่ดิน ข้อมูลที่จัดว่ามีความสำคัญและมีบทบาทต่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ก็คือราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน นักลงทุนส่วนหนึ่งมองข้ามความสำคัญของการประเมินราคา ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งไม่ทราบถึงช่องทางและวิธีการเข้าถึงราคาประเมินของภาครัฐ ทำให้สูญเสียโอกาสบางอย่างไปอย่างน่าเสียดาย

ความสำคัญในการเข้าถึงการประเมินราคาบ้านและที่ดิน

ประเมินราคาที่ดินจัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนที่นักลงทุนมืออาชีพต้องมีอยู่เพื่อใช้อ้างอิงในการกำหนดการลงทุน ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามหากพบว่าราคาขายและราคาตลาดเคลื่อนไหวสูงกว่าราคาประเมิน บ่งชี้ได้ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจอยู่นั้น มีราคาซื้อขายสูงกว่าระดับความเป็นจริง และในทางกลับกันหากเมื่อใดราคาขายและราคาตลาดพลิกผันต่ำกว่าราคาประเมิน อาจชี้ได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจนั้น กำลังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สร้างโอกาสในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน

1. ประโยชน์ประการแรก ข้อมูลของราคาประเมินจากกรมที่ดินจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งรายจ่ายกลุ่มนี้ ในแง่ของการลงทุนมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการลงทุนทั้งสิ้น

2. การทราบราคาประเมินที่ดินล่วงหน้า ทำให้นักลงทุนสามารถคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมการลงทุนทุกอย่างมีความแม่นยำ และได้รับผลตอบแทนได้ตรงตามเป้าหมายทั้งไว้

3. นักลงทุนสามารถใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน เป็นราคาอ้างอิงในการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายได้เป็นอย่างดี

การเข้าถึงราคาประเมินกรมที่ดิน

สำหรับช่องทางการเข้าถึงราคาประเมินที่ดิน ปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากเป็นบริการของภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โดยมีช่องทางหลักๆในการเข้าถึงราคาประเมินของกรมได้ถึง 3 ทาง ดังนี้

1. ทางอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ ทั้งนี้การสืบค้นจากช่องทางนี้ จะต้องมีข้อมูลหมายเลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ และจังหวัดของแปลงที่ดิน ที่ต้องการทราบราคาประเมิน

2. การสอบถามทางโทรศัพท์ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ปัจจุบันให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2448-5062, 0-2448-5062 และ 0-2448-5993

3. การสอบถามที่สำนักงานที่ดิน กรณีต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมิน จะต้องไปติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินตามพื้นที่ที่ระบุในเอกสารโฉนดที่ดิน น.ส.3ก. หรือ น.ส. ได้ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินแห่งนั้น จะเป็นผู้มีอำนาจออกเอกสารรับรองราคาประเมินที่ดินให้ได้ตามระเบียบของกรมที่ดิน

จากรายละเอียดที่กล่าวมา คงทำให้นักลงทุนทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของราคาประเมินที่ดิน ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำมากเมื่อเทียบกับประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts