News Ticker

รู้ทัน 8 ปัญหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในที่ดินอยู่อาศัย

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ปัญหาที่พบได้บ่อยในการถือครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน ก็คือปัญหากับเพื่อนบ้านจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เฉพาะการถูกละเมิดสิทธิจากเพื่อนบ้านเท่านั้นในบางครั้งเราก็อาจละเมิดสิทธิของเพื่อนบ้านจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยเช่นกัน รู้ทัน 8 ปัญหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในที่ดินอยู่อาศัย คือข้อมูลพื้นฐานในการหาทางออกเพื่อการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านอย่างสงบสุขที่ทุกคนควรรู้ไว้

รู้ทัน 8 ปัญหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในที่ดินอยู่อาศัย

1.ปัญหาขอบเขตกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เขตกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหลักกฎหมายเรียกว่า “แดนกรรมสิทธิ์” ซึ่งครอบคลุมทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้ดิน ลักษณะการละเมิดกรรมสิทธิ์ที่พบได้บ่อยเช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นเข้าไปในที่ดินคนอื่น ขุดและฝังรากฐานยื่นล้ำเข้ามาใต้ดินบริเวณบ้านของเพื่อนบ้าน หรือการปลูกกอไผ่ชิดติดริมรั้ว

2.ปัญหาน้ำจากหลังคาบ้านตกใส่ที่ดินของเรา หรือน้ำจากบ้านเราไหลเข้าไปในพื้นที่ของเพื่อนบ้าน ทำให้การเกิดกัดเซาะและมีน้ำท่วมขัง ซึ่งทางกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้ ดังนั้นการรู้ทันปัญหาจึงช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

3.ปัญหากิ่งไม้รุกล้ำ ปัจจุบันการปลูกบ้านมีพื้นที่จำกัด เมื่อต้องการปลูกต้นไม้จึงนิยมปลูกชิดแนวเขตทำให้กิ่งไม้รุกล้ำเข้าไปยังที่ดินของเพื่อนบ้าน หรือกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามาในบริเวณบ้านของเรา ในกรณีนี้ต้องบอกให้เพื่อนบ้านเป็นผู้ตัดให้เรา หากทิ้งระยะไว้นานและเพื่อนบ้านไม่ยอมตัด กฎหมายให้สิทธิเราเป็นผู้ตัดเองได้ หากเป็นรากไม้รุกล้ำเข้ามาในเขตเราสามารถตัดเองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว

4.ปัญหากรณีมีการขุดดิน สร้างบ่อน้ำหรือสระ ในทางกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า การสร้างบ่อ สระ บ่อพักน้ำโสโครก หรือหลุมขยะมูลฝอย ห้ามขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดิน

5.ปัญหาเรื่องรั้วรอบขอบเขตบริเวณบ้าน เป็นปัญหาที่คลุมเครือไม่ชัดเจนว่าใครควรเป็นเจ้าของ ในทางกฎหมายถือว่า รั้ว กำแพง รั้วต้นไม้ ซึ่งเป็นเขตกั้นที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างร่วมกัน เจ้าของแต่ละข้างมีสิทธิที่จะตัดรั้วต้นไม้นั้นได้จนถึงแนวเขตที่ดินของตนเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องก่อกำแพงหรือทำรั้วตามแนวเขตนั้นด้วย

6.ปัญหากรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ของต้นไม้บริเวณแนวเขตที่ดิน ในแง่ของกฎหมาย ต้นไม้บนแนวเขตที่ดินให้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ดอกผลที่เกิดจากต้นไม้นั้นมีสิทธิเท่าๆกัน หากมีการตัดต้นไม้ออกไม้นั้นก็ถือว่าเป็นของทั้งสองฝ่ายเท่าๆกัน  อย่างไรก็ตามกรณีต้นไม้นั้นเป็นหลักเขตที่สำคัญ เมื่อตัดแล้วอาจทำให้เขตที่ดินไม่ชัดเจน กรณีนี้กฎหมายบัญญัติไว้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตัดออกไม่ได้เด็ดขาด

7.ปัญหาสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านก่อความรำคาญ เป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันมากที่สุด เรื่องนี้กฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ดังกล่าว เช่น เข้ามากัด หรือทำลายสิ่งของในบ้าน ถ่ายอุจจาระทำให้สกปรก มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์นั้น แต่ไม่สามารถทำร้ายสัตว์หรือฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการแก้แค้นได้ เพราะอาจมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และอาจถูกฟ้องฐานละเมิดอีกด้วย

8.ปัญหาเรื่องการส่งเสียงดังรบกวน เช่นการเปิดเสียงเพลง การจัดเลี้ยง การดื่มสุราเมาโวยวายเป็นประจำ ตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นความผิดทางอาญาลหุโทษ ฐานทำให้เกิดเสียงหรือการทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เราจึงมีสิทธิฟ้องร้องได้

การรู้ทัน 8 ปัญหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในที่ดินอยู่อาศัย มุ่งย้ำให้ทุกคนทราบสิทธิและขอบเขตของสิทธิที่เรามีอยู่ ทำให้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และยังใช้เป็นข้อมูลเพื่อเจรจาทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านโดยไม่ต้องมีเรื่องการฟ้องร้องมาสร้างความขัดแย้งต่อกันทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts