News Ticker

เอกสารการโอนที่ดิน และค่าธรรมเนียมที่คุณต้องรู้

เอกสารการโอนที่ดิน

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งซื้อขาย แหล่งเงินทุน และทักษะความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องศึกษาเรียนรู้มาบ้างแล้ว การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องมีความรู้ และเตรียมพร้อมเสมอโดยเฉพาะเอกสารการการซื้อขายที่ดิน

สิ่งที่ต้องเรียนรู้ ก่อนเริ่มต้นซื้อขายที่ดิน

สำหรับเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจัดเตรียมเมื่อต้องไปกรมที่ดิน  แม้บางครั้งการซื้อขายจากโครงการ ทางโครงการจะเป็นผู้จัดเตรียมในส่วนของโครงการ และธนาคารหรือสถาบันการเงินจะจัดเตรียมเอกสารในส่วนของการจดจำนอง หากนักลงทุนเรียนรู้สิ่งที่ต้องจัดเตรียมไปก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับการลงทุนได้มาก สิ่งที่ต้องจัดเตรียมได้แก่

1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2. สัญญาซื้อขาย เอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียมไป โดยปกติผู้ขายจะเป็นคนจัดเตรียม

3. บัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย

4. ทะเบียนบ้านทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย

5. ทะเบียนสมรสและหนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

6. ทะเบียนหย่า ในกรณีหย่าร้าง

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน แยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ากถือครองเกินกว่า 5 ปี ภาษีส่วนนี้ไม่ต้องชำระ

3. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมหรือค่าโอน คิด 2 % จากราคาประเมิน

4. ค่าจดจำนอง กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน เสีย 1 % ของมูลค่าที่จดจำนอง รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

5. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่สูงกว่า หากอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

กรณีเป็นนิติบุคคล

1. กรณีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 1 % ของราคาซื้อขาย (ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน)

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

3. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมหรือค่าโอน คิด 2 % จากราคาประเมิน

4. ค่าจดจำนอง กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน เสีย 1 % ของมูลค่าที่จดจำนอง รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่นักลงทุนต้องศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือซื้อบ้านมือสอง รวมถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเริ่มต้นซื้อขายเช่นเดียวกัน

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts