News Ticker

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ซื้อบ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้าน

การจัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน ซึ่งต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การวางแผนเลือกบ้านเลือกโครงการ พิจารณาวงเงินกู้ที่ต้องการ เลือกสถาบันการเงิน เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และศึกษาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เราเลือกไว้ เพื่อเตรียมยื่นกู้ ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ขอสินเชื่อบ้านหลักๆ มีดังนี้

การจัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน

1.หลักฐานประจำตัวผู้กู้ ได้แก่

1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน

1.3 ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า

1.4 สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

2.หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้ ได้แก่

2.1 ใบรองรับเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง (ผู้มีรายได้ประจำ)

2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร (ผู้มีรายได้ประจำ)

2.3 สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมบัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง  6 เดือน ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ

2.5 หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆของผู้กู้ ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ

3.หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย

3.1 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

3.2 แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

3.3 สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

3.4 กรณีการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

3.5 รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง

3.6 หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

4.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีมีผู้กู้ร่วม 

จะต้องมีหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย โดยปกติผู้กู้ร่วมจะต้องเตรียมหลักฐานโดยครบถ้วนในวันยื่นกู้

ปัจจุบันการซื้อบ้านใหม่จากโครงการจัดสรรหรือบริษัทต่างๆ ผู้กู้มักจะได้รับความสะดวกเนื่องจากเจ้าของโครงการจะทำการติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเชื่อให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ และส่วนใหญ่สถาบันการเงินนี้ก็คือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนที่สนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการเหล่านั้น โดยผู้ขายหรือเจ้าของโครงการจัดทำตารางการกู้เงินหรือนำโบชัวร์จากธนาคารเสนอให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อนำไปพิจารณา ซึ่งจะระบุรายละเอียดต่างๆ จำนวนเงินดาวน์ จำนวนเงินที่จะต้องกู้ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตามในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านผู้กู้มีสิทธิเต็มที่ ที่จะเลือกกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินใดก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสูดแก่ตัวผู้กู้เอง ซึ่งสามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังธนาคารที่ผู้กู้สนใจโดยตรง หรือเข้าไปสอบถามขอทราบรายละเอียดจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานเพื่อขอทราบรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

About มั่งมี

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาบทความนี้ผมค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และหวังว่าข้อมูลต่างๆคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับ More Posts